Posted

U podne, tama se spustila na cijelu zemlju i tako je bilo do tri sata. U tri sata Isus je glasno povikao: »Eloi, Eloi, lama sabakthani?« — što znači: »Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?«

Kad su to čuli neki koji su stajali u blizini, rekli su: »Slušajte, zove Iliju!«
Netko je otrčao i namočio spužvu octom, stavio ju na štap i dao Isusu da pije, govoreći: »Čekajte da vidimo hoće li doći Ilija i skinuti ga s križa.«
A Isus je, viknuvši jakim glasom, izdahnuo.

Toga časa zastor se u Hramu razderao popola, od vrha do dna. Kad je rimski časnik, koji je stajao nasuprot Isusu, vidio kako je Isus umro, rekao je: »Ovaj je čovjek zaista bio Božji Sin!«

(Evanđelje po Marku 15,33-39)